» Warunki współpracy

Zmiana języka

PolskiEnglishDeutschFrançais

Kontakt

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowościach i promocjach.

 

Warunki współpracyOGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY
dla tłumaczy realizujących zlecenia dla biura tłumaczeń
STRIDE translation agencyI Przedmiot umowy

Tłumacz zwany dalej WYKONAWCĄ, przyjmując zlecenie tłumaczenia od STRIDE translation agency, zwanego dalej STRIDE, zobowiązuje się świadczyć usługi tłumaczeniowe według warunków realizacji tłumaczenia (stawka, ilość jednostek rozliczeniowych, termin realizacji, wskazówki dot. wykonania tłumaczenia i formy jego przekazania), zawartych każdorazowo w zleceniu wysyłanym drogą mailową przez STRIDE. Niniejsze usługi tłumaczeniowe mogą być świadczone na terenie Polski lub innych krajów, na rzecz STRIDE lub jego klientów.

II Przyjęcie, realizacja i przekazanie zlecenia

1. Po zaakceptowaniu zlecenia WYKONAWCA jest zobowiązany każdorazowo w przeciągu 1 godziny zegarowej potwierdzić drogą mailową (w uzasadnionych przypadkach przez sms) jego przyjęcie.

2. Przyjmując do realizacji zlecenie WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać tłumaczenie zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z najlepszą praktyką. W szczególności:
   * stosować odpowiednią terminologię specjalistyczną, uwzględniając przekazane przez STRIDE 
      wskazówki/glosariusze klienta;
   * zapewnić poprawność językową (gramatyczną i stylistyczną) tekstu;
   * formatować tekst starannie, nie stosując bez wyraźnej potrzeby podziałów sekcji, pól tekstowych,
      niestandardowych odstępów między wersami / akapitami etc.;
   * dostosować styl tekstu do jego przeznaczenia i grupy docelowej;
   * dokładnie sprawdzić tekst przed jego przekazaniem STRIDE.

3. W przypadku wystąpienia problemów merytorycznych i/lub formalnych związanych z realizacją zlecenia WYKONAWCA powinien je zgłosić STRIDE odpowiednio wcześnie, tak aby dotrzymać ustalonego terminu realizacji. STRIDE nie przyjmuje zgłaszania problemów w dniu określonym jako termin realizacji zlecenia.

4. Zlecenia realizowane jednocześnie przez wielu WYKONAWCÓW są koordynowane przez przedstawiciela STRIDE. W takim wypadku WYKONAWCY są zobowiązani do stosowania ujednoliconej terminologii określonej przez STRIDE.

III Anulowanie zlecenia / reklamacje

1. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zlecenia ze strony WYKONAWCY lub niedostarczenia tłumaczenia w wyznaczonym terminie, STRIDE zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia, informując o tym WYKONAWCĘ drogą mailową.

2. W przypadku braku akceptacji tłumaczenia z powodu dużej liczby błędów lub ich skali (niska jakość wykonanego tłumaczenia), może ono zostać odesłane do WYKONAWCY ze wskazówkami i zaleceniem poprawy. STRIDE zastrzega sobie prawo do obniżenia stawki za takie tłumaczenie lub do jego anulowania. W uzasadnionych przypadkach STRIDE zastrzega sobie również prawo dochodzenia z tego tytułu odszkodowania na zasadach ogólnych.

3. W razie niemożności dotrzymania terminu z powodu zdarzeń losowych WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym STRIDE i uzyskać potwierdzenie przyjęcia takiej wiadomości. Niedotrzymanie terminu skutkuje obniżeniem stawki wynagrodzenia lub anulowaniem zlecenia. W uzasadnionych przypadkach STRIDE zastrzega sobie również prawo dochodzenia z tego tytułu odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Uzasadnione reklamacje od klientów STRIDE skutkują obniżeniem wynagrodzenia WYKONAWCY lub anulowaniem zlecenia. W uzasadnionych przypadkach STRIDE zastrzega sobie również prawo dochodzenia z tego tytułu odszkodowania na zasadach ogólnych.

IV Rozliczenie

1. Za wykonane zlecenia WYKONAWCA zobowiązuje się wystawić STRIDE z ostatnim dniem danego miesiąca zbiorczą fakturę VAT lub rachunek oraz dostarczyć je najpóźniej do 10-tego dnia kolejnego miesiąca (decyduje data wpływu) drogą mailową (dot. faktur i rachunków elektronicznych) lub drogą pocztową (dot. podpisanych rachunków do umów o dzieło), z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 par. IV.

2. Jeżeli wartość zleceń zrealizowanych dla STRIDE w danym miesiącu nie przekroczyła 200,00 zł netto (forma rozliczeń wzajemnych: umowa o dzieło), WYKONAWCA wystawia rachunek z końcem najbliższego miesiąca, w którym powyższe wartości zostały osiągnięte lub przekroczone, lub z końcem roku kalendarzowego, jeśli wartości nie zostały wcześniej osiągnięte, chyba że wcześniej ustalono inaczej.

3. Wspomniane w pkt. 1 i 2 par. IV dokumenty powinny zawierać szczegóły dotyczące ujętych zleceń (numer zlecenia, stawka, ilość jednostek rozliczeniowych, wartość). Faktury / rachunki WYKONAWCY powinny być wystawione na firmę prowadzącą STRIDE, tj.: PPHU CREO, ul. Przemysłowa 1, 05-502 Gołków, NIP PL7121635008, oraz powinny zawierać pełne dane WYKONAWCY, w tym adres pocztowy, numer konta bankowego oraz NIP.

V Wynagrodzenie

1. STRIDE zapłaci WYKONAWCY za wykonane przez niego tłumaczenia według stawki oraz ilości jednostek rozliczeniowych ustalonych każdorazowo w zleceniu, o którym mowa w par. I.

2. Płatność nastąpi z dołu, w terminie do 30-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane zlecenia.

3. Warunkiem realizacji płatności jest uprzednie zaakceptowanie wykonanego zlecenia przez STRIDE i jego klienta oraz terminowe dostarczenie STRIDE prawidłowo wystawionej faktury / rachunku.

4. W przypadku dostarczenia faktury / rachunku po terminie określonym w par. IV lub dostarczenia dokumentu w formie nieprawidłowej, termin płatności przesuwa się każdorazowo o kolejne 30 dni.

VI Klauzula poufności danych

1. WYKONAWCA będzie traktował jako ściśle poufne i nie będzie rozpowszechniał żadnych informacji, dokumentów ani danych, jakie będzie miał okazję poznać w trakcie współpracy w oparciu o niniejsze warunki.

2. W ramach zachowania niniejszej klauzuli WYKONAWCA odpowiada w takim samym stopniu za siebie, jak i za swoich pracowników / podwykonawców. WYKONAWCA nie będzie jednak pociągnięty do odpowiedzialności za rozpowszechnianie danych, jeśli w momencie ich ujawnienia były one dostępne drogą publiczną lub jeśli poznał je lub otrzymał zgodnie z prawem od osób trzecich.

3. WYKONAWCA uznaje za poufną w ramach niniejszych warunków całą korespondencję i jej zawartość, wraz z załącznikami, bez względu na ich formę, a szczególnie korespondencję elektroniczną pomiędzy STRIDE a WYKONAWCĄ, osobami zarządzającymi lub pracownikami / podwykonawcami.

4. WYKONAWCA zobowiązuje się na czas nieokreślony, w tym także w przypadku anulowania lub nie wykonywania zlecenia do:
   * nieudostępniania ustnie, na piśmie ani w żaden inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, osobom trzecim, w
      całości lub w części dokumentacji poufnej;
   * przestrzegania niniejszej klauzuli przez osoby zarządzające oraz pracowników / podwykonawców, a także do 
      wykonania wszelkich czynności, aby ją zachować.

VII Klauzula o zakazie konkurencji

Jeśli w ramach wykonywania zlecenia dane kontaktowe klienta będą dostępne, WYKONAWCA zobowiązuje się do niekontaktowania się w sposób bezpośredni lub pośredni z klientem, a także do nieingerowania w relacje pomiędzy STRIDE a jego klientem, oraz do nieangażowania osób trzecich do nawiązywania kontaktów biznesowych w ramach nieuczciwej konkurencji z tym klientem lub jego pracownikami, agentami, przedstawicielami handlowymi, bez uprzedniej zgody uzyskanej od STRIDE. W przypadku naruszenia niniejszej klauzuli WYKONAWCA może podlegać karze, a jej wysokość może być przedmiotem potrącenia lub ustalenia na drodze sądowej.

VIII Powiadamianie

Wszelkie powiadomienia oraz korespondencja, które będą mieć miejsce w związku z wykonywaniem zleceń oraz spełnieniem niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy, będą przekazywane drogą mailową. Strony mogą modyfikować swój adres poprzez powiadomienie drugiej Strony. Każde powiadomienie wykonane zgodnie z niniejszym paragrafem będzie uznane za dostarczone. Każde powiadomienie otrzymane w innym dniu niż dzień roboczy, zostanie uznane za dostarczone w kolejnym dniu roboczym.

IX Interpretacja

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy określają całość zobowiązań pomiędzy Stronami oraz stanowią zespół ich praw i obowiązków oraz zastępują wszelkie wcześniejsze zobowiązania ustne lub pisemne, jakie strony mogły zawrzeć i zaakceptować w tym przedmiocie. Zobowiązania zawarte w niniejszych warunkach nie mogą być zmieniane ani anulowane, jeśli nie zostało to zaakceptowane pisemnie przez drugą Stronę.

X Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy podlegają prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą zgodnie z nim interpretowane.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl